• (0342) 360 10 60

 124 Sayılı Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari teşkilatı hakkında  Kanun Hükmünde Kararnamede tanımlanan şekilde

 

1-Hizmet ve faaliyetlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için, insan ve para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun  ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ait bütçe tasarısını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek.

 

2-Bütçesinde yer alan yatırım programları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek.

 

3-Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek.

 

4-Başkanlığın ayniyat işleri ile ilgili işlemlerini ve takibini  yapmak

 

5-Başkanlığa bağlı bulunan Şube Müdürlükleri ve Şefliklerin görevlerini en iyi şekilde yapmaları hususunda gerekli çalışmaları ve denetimleri yapmak.

 

6-Diğer Daire Başkanlıkları ve Fakülte ve Yüksekokul Sekreterlikleri ile koordineli olarak çalışmak ve bilgi paylaşımında bulunmak.