• (0342) 360 10 60

 Üniversitemizin,  Enstitü, Fakülte ve Yüksekokullarından   gelen , Rektörlük  Makamınca  Uygun görülen makine teçhizat  ve  bilgi teknolojileri ile ilgili  mamul mal alımı  ile Üniversitemizin, yakacak, Hizmet alımı (temizlik işçileri) ,güvenlik hizmet alımı ihalelerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak ihale yoluyla satın almak  Yine Üniversitemizin elektrik su ücretlerini ödemek , ayrıca özel bütçeyle İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bütçesinde yer alan diğer ödeneklerin Rektörlük makamının bilgisi dahilinde  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak harcamak.

 

      4735 sayılı Sözleşme Kanunu’na  uygun olarak sözleşmelerini  akdetmek. Vize işlemi gerektiren limitlerdeki harcamaların vizelerini yaptırmak , ihale sonucu ilanı gerektiren limitlerdeki ihaleleri  Kamu İhale Kurumuna   bildirerek ilanlını gerçekleştirmek.

 

      Pazarlık ve Doğrudan temin limiti içerisinde bulunan alımları yine 4734 sayılı  Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak temin etmek. Ayrıca 4734 sayılı Kanunun  62/ı maddesi de belirtilen ve yine 4734 sayılı Kanunun 22/d ve 21/f bentleri uyarınca  bütçenin %10 luk Kanuni  limiti takip etmek ve aşmamasını sağlamak.  4734 sayılı Kanunu  22/d ve 21/f bentleri uyarınca   yapılan harcamaların, elektronik ortamda Kamu İhale Kurumuna göndermek.

 

      5018 sayılı  Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereği , her birime  ayrı ödenek tahsis  edildiğinden, harcamalarında tahsis edilen  birimler tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu hususta Üniversitemizin diğer birimlerine bilgi ve fiili destek sağlanmak

 

      5018 sayılı  Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu  ve yılın  bütçe Kanunu gereği  İdari ve Mali İşler daire Başkanlığının  bütçesinin   yıllık harcama programını hazırlamak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına  vermek.

 

      Harcama programı,  Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü   tarafından onaylandıktan sonra , programa uygun olarak harcamaları  ve ödenek takibini yapmak.

 

      Heke ayrılan  hurda malzemeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak satmak ve gelirin irat kaydı için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine yatırmak.

 

      Bunun dışında   4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı  Sözleşme Kanunu, 5018 sayılı  Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Analitik bütçe sistemi gibi konularda  çalışmalar yapmak bu konuları içeren dokümanlar hazırlamak , bu çalışmalar  Üniversitemizin diğer birimleriyle  paylaşmaktır